Gastory

A Főőrség Étterem és Kávéház küldetése, hogy a felszolgált ételeken és borokon keresztül emléket állítson a Magyar Testőrség azon tagjainak, akik életük árán is szolgálták uralkodóinkat. A hagyományosan a történelmi Magyarország vármegyéiből toborzott katonák szülőföldjén keresztül szeretnénk bemutatni a régió gasztronómiai sokszínűségét.


Moson

Étel: "Gránátos Induló" ízelítő a Magyar Honvédek ételeiből/házi tészta, burgonya, debreceni, kakastaréj, kovászolt uborka/

 

ANDRÁSSY DÁVID (Nemeskéri)

Született 1816 Magyaróvár (Moson vm.). 1833 június 8-tól altüzér, 1833 december 2-től tüzér, 1836 május Il-től pedig bombász a 2. tábori tüzérezredben. A testőrségnél 1838 május l-től 1843 április 30-ig. az utolsó évben mint al II. testőrőrmester szolgált Moson vármegye ajánlatára. Ez idő alatt 1839-ben beosztva a pozsonyi országgyűlésre kirendelt testőr- különítménybe. A gárdától főhadnagyi rangban a 2. székely (utóbb 15) határőrgyalogezredhez került Kézdivásárhelyre és ez alkalommal 150 forint felszerelési átalányt kapott. Az ezrednél 1844—46 főhadnagy volt. Meghalt 1846-ban.

(A gárdista, A. József és Kéler Teréz fia, a XVIII. században Sopron vármegyében élt és onnan Moson vármegyébe átköltözött családból származó A. József követ és Csáfordi Tóth Teréz unokája.)

Sopron

Étel: Eszterházy bélszín steak házi szélesmetélttel

 

BENE PÁL (Röjtöki).

Született 1780 Böjtök (Sopron vm.). Előzőleg nyolc hónapon át alhadnagy a nemesi felkelő seregben. A testőrségnél 1801 szeptember 1-től 1806 január 31-ig szolgált Sopron vármegye ajánlatára. Ez idő alatt 1802-ben beosztva a pozsonyi országgyűlésre, 1803-ban pedig a Laxenburgba kirendelt testőrkülönítménybe. Majd 1805-ben a nemesi felkelő sereghez vezényelve, hol 1806-ban futárszolgálatot is teljesített. A gárdától főhadnagyi rangban a 32. (Esterházy Miklós) gyalogezredhez került, mely alkalommal 150 forint felszerelési átalányt kapott. Az ezrednél 1809-től II. százados volt. Meghalt 1812 december 10-én Varsó.

(Nemességi adatok B. Antalnál. A gárdista B. Imre és B. I. István testvére.)Vas

Étel: Epres saláta őrségi kecskesajttal

 

BOROS ÁDÁM (Rákosi).

Született 1739 Gasztony (Vas vm.). 1758-tól önköltséges közlegény, 1759-ben zászlós, 1760-tól pedig alhadnagy volt a 2. (Károly, utóbb Ferdinánd fhg.) gyalogezredben. Már ez időben jelét adta vitézségének. A testőrségnél 1763 december 10-től 1768 március 28-ig szolgált Vas vármegye ajánlatára. Ez idő alatt 1764-ben beosztva a pozsonyi országgyűlés tartamára kirendelt testőrkülönítménybe. A gárdától, mint 1768 március 23-án kinevezett főhadnagy a 2. (Lőwenstein) könnyű lovasezredhez került, hol 1770-ben II. kapitány lett.

Innen a Toscana lovasezredhez helyeztetett s itt 1778-ban őrnagy. 1779-ben, az utolsó porosz háborúban alezredes a 19. (D’Alton) gyalogezrednél. 1785-ben részvett a németalföldi hadjáratban és 1787-ben ezredes. Harcolt még az 1788-iki török háborúban is és 1790-ben már tábornok. Kitűnvén az 1795 évi francia hadjárat ütközeteiben, Mária

Terézia-rend lg. keresztet kapott.1 1796-ban altábornagy s mint ilyen vonult nyugállományba. Meghalt 1809-ben Szombathelyen (Vas vm.).

(Címeresnemeslevél és előnév 1593 március 1. A gárdista, az 1754/55-ben Vas vm. igazolt,
B. Ferenc alispán és Hertelendy Klára fia.)

Zala

Étel: - Főőrség saláta grillezett csirkemellel, tökmaggal
- Kapros tökfőzelék cukkini spagettivel + Grillezett tokhalfilé 2550 Ft

 

BABOS PÁL

Született 1824 Kozmadombja (Zala vm.). A polgári életből, hol 1844-ben a zalavármegyei követ mellé választott Írnok volt, került a testőrséghez Zala vármegye ajánlatára 1845 május 1-én és 1847-ben beosztva a pozsonyi országgyűlésre kirendelt testőrkülönítménybe. A gárdától 1848 szeptember 10-én elbocsátását kérte és 20-án el is távozott. A szabadságharcban 1848 október 1-től a 19. zászlóalj főhadnagya és Pándy hadtestparancsnok segédtisztje. A kassai csatában (1849 jan. 4.) fogságba esett. 1849 december 31-én ügye tisztázása végett jelentkezett a pesti cs. haditörvényszék előtt.

Meghalt 1861 Salomváron (Zala vm.).
(A család 1695 december 19-én nemesi bizonyságlevelet nyert Zala vm. A gárdista, az 1829-ben Zala vm. igazolt B. József fia, B. László unokája, B. Imre szépunokája.)Tolna

Étel: Supreme csirkemell zöldborsórizottóval

 

BEZERDÉJ JÓZSEF-LAJOS (Bezerdéi)

Született 1818 Győr. 1834 október 15-től hadapród a 9. (Benthedm- Steinfurt) gyalogezredben és innen 1836 március 1-én a 7. (Nostiz—Rinek) könnyűlovas ezredhez került. A testőrséghez 1839 május 1-én Tolna vármegye ajánlatára vétetett fel. Úgy 1840-ben mint 1843-ban beosztva a pozsonyi országgyűlésre kirendelt testőrkülönítménybe. A gárdától 1844 április 30-án főhadnagyi rangban a 6. (Wallmoden—Gimborn) vértes lovasezredhez helyeztetett s ott szolgált még 1848-ban is. A szabadság- harcban 1848 július 7-én százados, majd 1849 február 1-én őrnagy a 8. zászlóaljban, végül alezredesi rangban Leiningen tábornok mellett a III. hadtest táborkari főnöke. A világosi fegyverletétel (1849 aug. 13.) után, Aradon 1849 december 12-én halálra, illetve kegyelem útján 16 évi várfogságra ítélve, Munkácson raboskodott 1852 július 23-ig. Meghalt 1868 április 10. (Címeresnemeslevél 1431 július 2. Adománylevél 1456. A gárdista, B. Ignác (f1862) udv. tanácsos és Bezerédj Anna fia, B. Ignác hétszemély- nök és Trencsényi Antónia (sz. 1760) unokája, az 1754/55-ben Győr vm. igazolt B. (de eadem) Mihály (1727—1790) alispán, hétszemélynök és Gindly Zsófia szép unokája.)

Bács-Bodrog

Étel: Rózsaszín kacsamell meggyel, burgonyagombóccal

 

BÁTSMEGYEY SÁMUEL

Született 1754 Baja (Bács vm.). Vármegyei esküdt volt. A testőrségnél 1779 március 18-tól 1791 szeptember 18-ig Bács vármegye ajánlatára szolgált. Ez idő alatt 1780-ban beosztva a pozsonyi testőrkülönítménybe. 1789 április 3-án az erdélyi udv. kancelláriához vagy valamelyik sóbeváltó hivatalhoz való kinevezését kérte, de eredménytelenül. 1790-ben a magyar szent koronát kisérő 6 testőr egyike. 1791-ben beosztva a prágai koronázásra kirendelt testőrkülönítménybe. A gárdától II. kapitányi ranggal és évi 400 forint ellátással vonult, tizenkét évi testőrszolgálat után nyugállományba. Meghalt 1826 május 30 Baján. (Címeresnemeslevél 1617 október 17. A gárdista, a Zemplén vm. 1750 április 14-iki nemesi bizonyítványával kihirdetett és 1754/55-ben Bács vm. igazolt B. Mihály és Tolvay Teréz fia,
B. György unokája.)Pest-Pilis-Solt-Kiskun (Táborfalva)

Étel: Újházy kakasleves lúdgége tésztával

 

CLEMENTIS GÁBOR

Született 1820 augusztus 24-én Pilis (Pest vm.). Egyetemi tanulmányait Pesten befejezve, 1840 november 1-től önköltséges közlegény a 32. (Este) gyalogezredben. A testőrséghez 1842 május 1-én vétetett fel Pest vármegye ajánlatára és az utolsó évben al II. testőrőrmester. A gárdától 1847 április 30-án alhadnagyi rangban a 62. (Turszky) gyalogezredhez került, mely alkalommal 150 forint felszerelési átalányt kapott. Az ezrednél szolgált mint főhadnagy még 1848-ban is. A szabadságharcban 1818 június 13-tól százados az 1. zászlóaljban. Harcolt Schwechátnál '(1848 okt. 30.), majd őrnagy Pozsonyban a táborkarnál és utoljára már dan- dámok alezredes. Világosnál (1849 aug. 13.) tette le a fegyvert és Aradon 1850 március 14-én tizenöt évi várfogságra ítélve, onnan 1855 augusztus 28-án szabadult. Az Almásy Pál-féle összeesküvésben való részvételért 1864-ben újabb 14 évi fogságra ítéltetett, de 1866-ban kegyelmet kapott. Utóbb országgyűlési képviselő volt. Meghalt 1889 április 24.

(Címeresnemeslevél 1651 május 13. A gárdista, ki 1840-ben nemesi bizonyságlevelet nyert Pest vm.-től, C. János és Szakács Karolin fia, a nemességét Zólyom vm. 1818 május 18-ikii bizonyítványával 1819-ben Pest vm. kihirdető C. József (sz. 1750) unokája, C. Pál (sz. 1726) és Hajnovich Katalin szépunokája, C. István (sz. 1694) és Nigriny Erzsébet dédunokája, C. János ükunokája, a nemességszerző C. Dániel ősunokája.)

Pest-Pilis-Solt-Kiskun (Nagykőrös)

Étel: Rákóczi túrós

 

Gáll László - alhadnagy

Született 1810 január 18 Nagykőrös (Pest vm.). 1828 január 30-tól önköltséges hadapród a 32. (Esterházy Miklós) gyalogezredben. A testőrségnél 1830 január 1-től 1833 szeptember 15-ig szolgált Pest vármegye ajánlatára. A gárdától alhadnagyi rangban a 39. (Dom Miguel) gyalogezredhez került, hol 1835-ben főhadnagy, 1845-ben II. százados, 1848-ban pedig I. százados és Arad város díszpolgára. A szabadságharcban eleinte őrnagy, majd 1848 november 16-tól alezredes a nemzetőrségnél Aradon. Harcolt a mócok ellen, majd Perczel tábornok bácskai hadtestében 1849 április 1-től ezredes és hadosztályparancsnok, végül a X. hadtestben tábornok. A temesvári csatában (1849 aug. 9.) súlyosan megsebesült és sérüléseibe utóbb, 1850 február 25-én bele is halt.

(Címeresnemeslevél 1632. A gárdista, G. István (1767—1822) senator és Inárcsi Farkas Éva (f 1853) fia, G. Gergely és Gál Erzsébet unokája, G. Gergely és Varga Éva szépunokája.)Jász Nagykun Szolnok

Étel: Rántott sertésszűz langyos mustármagos salátával + hasábburgonya 990.- Ft

 

CZIGLER IMRE (Felsővecsei)

Született 1807 Buda. A polgári életből vétetett fel a testőrséghez Nyitra vármegye ajánlatára, hol 1828 július 1-től 1833 június 30-ig szolgait. A gárdától alhadnagyi gangban az 1. (Császár) huszárezredhez került, hol még 1833-ban főhadnagy lett. 1836 szeptember 16-án nyugállományba vonult.

(Címeresnemeslevél 1741 október 28. A család nemessége 1754/55-ben igazolva Nyitra vm. A gárdista, Cz. Mihály fia.)

Budapest, Főőrség

Étel: - M.69 / ropogós malaccsülök szablyaélen, pékné burgonya, házi csalamádé, jus/
- Főőrség torta


Temes

Étel: Szendvics trió /füstölt sonka, padlizsánkrém, őrségi kecskesajtkrém/

 

EMÁNUEL GYÖRGY

Született 1775 április 2 Versec (Temes vm.). 1792 július 31-től a bródi (utóbb 7. slavon) határőrgyalogezredben, majd a servianus szabadcsapatban káplár. 1793 december 25-én arany vitézségi érmet kapott és 1794 március 24-én rokkantállományba helyeztetett. A testőrségnél 1794 december 1-től 1797 február 6-ig szolgált Temes vármegye ajánlatára. Felvétele alkalmával nemessége is igazolva lett. A gárdától alhadnagyi rangban a 32. (Gyulay Sámuel) gyalogezredhez osztatott be. Utóbb kilépve a hadseregből Oroszországba költözött, hol nevét „Emmánuel Arsenevics“-re változtatta. Itt kapitányi ranggal belépett az orosz hadseregbe, hol 1809-ben már ezredes. A lipcsei csatában (1813 okt. 14—20) elfogta Lauristan és Duvena francia tábornokokat. 1814-ben tábornok és 1825-ben a kaukázusi tartományokban elhelyezett haderők főparancsnoka. Utoljára lovassági tábornok volt.

A harctéren szerzett sebesülése következtében halt el Elisabethgradon (Krim) 1837 január 14-én.

(Címeresnemeslevél 1791 április 28. A gárdista, a nemességszerző E. Arzén és Demelics Anna fia.)

Arad

Étel: Házi zakuszka és padlizsánkrém sült lencseropogóssal

 

ATZÉL SÁNDOR (Borosjenői)

Született 1795 Borosjenő (Arad vm.). A polgári életből került a testőrséghez Arad vármegye ajánlatára, hol azonban csak 1813 május 10-től 1813 szeptember 15-ig szolgált. A gárdától alhadnagyi rangban a 9. (Frimont) huszárezredhez osztatott be és itt 1814—16 főhadnagy volt. Utóbb 1834—38 arad vármegyei másodalispán. Meghalt 1848-ban.

(A gárdista, az 1782-ben adománylevelet, 1803 július 1-en pedig előnevet nyert A. István (tl815) v. b. t. t. és Gyulai Gaál Borbála (1768— 1805) fia.)Bihar

Étel:
  • Tradícionális marhagulyás friss házi kenyérrel
  • Kacsamájpaté marinált zöldségekkel
  • Bivalypörkölt juhtúrós, snidlinges tarhonyával

 

BARANYI LÁSZLÓ (Váradi és Micskei)

Született 1729 január 17 Debrecen (Bihar vm.). Tanulmányait Sárospatakon és Debrecenben végezte. 1747-től a hallei egyetem hallgatója két éven át. 1758-ban Debrecen városi esküdt. A testőrségnél 1760 augusztus 11-től 1763 december 10-ig szolgált Bihar vármegye ajánlatára. A gárdától családi és egészségi okokból, mint az első,, emlékéremmel kitüntetett testőr távozott és visszatérve a polgári pályára 1764-ben Debrecen városi tanácsos. Ismert földrajzi író volt. Meghalt 1796 novemberében Debrecenben. (Címeresnemeslevél 1627 július 1 és „Váradi“ előnévvel újított címeresnemeslevél 1691 január 9. A gárdista, az 1754/55-ben Bihar vm. igazolt B. István (1698—1739) huszárkapitány és Nagy győri Kutas Zsófia (1708—1753) fia, B. Mihály (1673—1735) és Dobozy Erzsébet unokája, az 1691-ben újított címeresnemeslevelet nyert B. Mihály (1644—1692) alispán és Vígkedvű Anna szépunokája.)

Szabolcs

Étel:
  • Klasszikus almás pite vanília fagylalttal
  • Szeder -borsmenta

 

BESSENYEY GYÖRGY (Nagybessenyői)

Született 1747 Bercel (Szabolcs vm.). A polgári életből került a testőrséghez Szabolcs vármegye ajánlatára, hol 1765 június 8-tól 1773 október 13-ig szolgált.2 Ez idő alatt 1769-ben beosztva az Amália fhgnő kíséretére kirendelt pármai, majd 1770-ben a pesti testőrkíséretbe, 1771-ben pedig a pozsonyi testőrkülönítménybe. Az 1771 évi minősítési táblázata szerint „sokat olvas és a nyelvekben tökéletesíti magát“. 1779-ben Barcsay Ábrahámmal együtt áttért a róm. katholikus vallásra és az udvari könyvtár őre lett. 1785-ben Biharvármegyébe költözött. Az új klasszikus irány megalapítója s ezirányú, Barcsayval és Báróczyval kifejtett tevékenysége, ismeretes az irodalomtörténetből. Meghalt 1811 február 19-én Berettyó- kovácsi (Bihar vm.)

(Nemességi adatok B. Boldizsárnál, kinek testvéröccse.)Szatmár

Étel:
  • Somlói galuska
  • Erdélyi bivaly mozzarella paradicsom velouté-val, zöldmorzsával

 

BOROS IGNÁC (Magyarádi)

Született 1826 Aranyosmeggyes (Szatmár vm.). 1845 december 23-tól hadapród a 14. (Hrabovszky) gyalogezredben. A testőrségnél 1846 május 1-től 1849 július 19-ig szolgált Szatmár vármegye ajánlatára. Ez idő alatt 1847-ben beosztva a pozsonyi országgyűlésre kirendelt testőrkülönítménybe. A gárdától 1846 május 1-i ranggal mint alhadnagy a 2. (Sándor) gyalogezredhez került, mely alkalommal 150 forint felszerelési átalányt kapott. Innen a 6. (Württemberg) huszárezredhez helyeztetett, hol 1853- han főhadnagy, 1855-ben II. kapitány, végül 18ü8-ban I. kapitány. 1859 július 1-én nyugállományba vonult. Meghalt 1886 október 30-án Aranyosmeggyesen.

(Címeresnemeslevél 1569 május 14. A család nemessége 1754/55-ben Szatmár vm. és 1792 szeptember 20-án legf. helyen igazoltatott. A gárdista, B. János fia.)

Budapest-Bécs

Étel: császármorzsa